Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 47 EYLÜL 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at

Türklerin İslamlaşması Üzerine Bir Tetkik
Aydın USTA Türklerin İslamiyeti kabulü dünya tarihini şekillendiren olaylardan biridir. Böylelikle İslamiyet yeni bir atılım gücü kazanmıştır. Bununla birlikte Emevilerin asabiye politikaları nedeniyle Türkler ve Müslümanların ilk …......

Allah Çalışanı Sever Çalışmak İbadettir
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, gökte ve yerde ne varsa emrine vermiştir. Ancak kendisine bunca verilen nimetlere karşı insanı da başıboş bırakılmasını istememiş, sorumluluklar yüklemiş, bu nimetleri ........
Prof.Dr. Ahmet Haluk Dursun İçin Gönlümden...
Mehmet Ali KALKAN
“Galiba Arvasi’lerden birisi Avrupa’ya giderken dedesine soruyor ‘sana ne getireyim’ diye. İhtiyar şöyle cevap veriyor ‘Tuna Nehri’nin kıyısından geçeceksen bana bir şişe Tuna suyu getir. ........

Türk Düşüncesi Üzerine Bazı Gözlemler Levent BAYRAKTAR Türk düşüncesi kavramı incelenirken, temelde bu alanın çerçevesini çizmeye yardımcı olacak soruları sorarak işe başlamak yararlı görünmektedir. Bu sorulardan bazıları şunlardır: “Türk düşüncesi dendiğinde ne .........
İlhan Berk’e Göre Modern Türk Şiiri Kiminle Başlar?
Muharrem DAYANÇ Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin modernleşmesinin ne zaman, nasıl, kimlerle ve nelerin etkisiyle başlatılabileceğinin tartışıldığı bir derste, şiirin temel unsurları üzerinden -şekil, içerik, dilin geliştirilmesi......

Fâtih’in Kollarında Bir Yavuz Sahnesi
Turgut GÜLER Sultan Selîm-i Evvel, kırk iki yaşında Osmanlı Tahtı’na oturmuş, elli yaşında da vefât etmiştir. Sekiz yıllık saltanatına, mübâlâğasız seksen yıllık icrââtı sığdırmıştır. Babası Bâyezîd-i Velî’nin, Amasya’da Sancak Beyliği .........
Aliya İzzetbegoviç’te Kur’ân ve Müslüman Şahsiyet
Davut AĞBAL
Aliya İzzetbegoviç, 1925-2003 yılları arasında yaşamış, önemli bir siyaset adamı ve düşünürdür. Yaşadığı çevre ve ait olduğu kültür arasındaki muhakemeyi ve muhasebeyi gerçekleştirebilmiş bir entelektüeldir. Yazmış olduğu .......
Yaşam Koçu Gurusu Olsa Kor-Kut Ata Bugün Ne Derdi?
Cahit GÜNAYDIN Kazan Bey oğlu Uruz’a olan sevgisini aşağıdaki biçimde ifade etmiştir: “Oğul, oğul, ey oğul! Karşıda yatan kara dağımın yükseği oğul! Kararmış gözlerimin aydını oğul! Alaca tanla yerimden kalktığım senin için, Al atımı .......

Bak Postacı Geliyor-XV M. Hayati ÖZKAYA
Mevsim yaz, aylardan ağustos, okullar tatil. İnsanlar sahillerden yaylalara, yaylalardan sahillere koşarken büyük-küçük bütün şehirler, bağrında taşıdıkları kocaman binalarıyla, bulvarları ve sokaklarıyla baş başa .........
Yunus Emre’nin Nur-ı Muhammedi Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği
Zülfi GÜLER
Tasavvuf, İslâmî Türk Edebiyatını ilk şair ve yazarlarından beri etkilemiş; hemen bütün şairlere ilham ve ifade kaynağı olmuş bir düşünce ve inanç sistemidir. Yunus Emre de bu edebiyatın başlangıcı sayılabilecek bir zamanda; .........

Yedi Nefs Yedi Akıl Mertebeleri
Ömer AĞAÇLI
Hakikat, insanın mahiyeti üzerinedir. İlahi murad kendi nefsimizdedir. Yani dışarıda bir şey yoktur. Hilkat ve ilahi muradı ancak din alanında bulmak mümkündür. Hiç bir beşeri bilgi alanlarında bu konuda insanlara kesin............

Bahaeddin Özkişi’nin “Sokakta” Romanı
Tuğba ÖZCAN
Sokakta Romanı’nı okurken içerdiği polisiye ve fantastik kurgudan ziyade, satır aralarına dikkat kesilerek okursanız. Yazımın başında belirttiğim gibi bir yerden sonra elinizde tuttuğunuz ince kitap devleşiyor. Tek bir farkla,.....

Türk Dünyasının Ortak Kimliğini İnşa Etmek
Metin SAVAŞ
Türkçe konuşanların yaşadıkları muhtelif coğrafyaların bütününe Türk Dünyası diyoruz. Türk Dünyası coğrafyasının sınırları kabataslak çizilebiliyor ama ortada henüz kuvveden fiile çekilebilmiş Türk Birliği ..........

“Çoban” da Değilsiniz, “Sürü” de…
Orhan ARSLAN
İlk insandan günümüze 109 Milyar insan yaşamış ama sen; DNA, parmak izi, göz retinası kaligrafin vb. ile farklısın ve biriciksin. Sürü değilsin, değerini anlasan ya…
Kendini davar yapıp, “ben çobanınızım” diyenlere .......

Sûriyeliler Konusu: Katmerli Yanlış
Mehmet MAKSUDOĞLU
O bölgeye, yâni, bugün Sûriye denilen kısıma, Filistin, Lübnân, Ürdün ile hep birlikte Bilâduş Şâm deniliyordu, adı öyleydi. Ne zaman? En az bin dörtyüz yıldanberi. Unutulmasın ki, bu son on dört asır, yüzyıl, .....
Haber - Yorum

ABD ve Rusya Makasında ‘Ulusal Çıkar’
Nihat Ali ÖZCAN
ABD ve Rusya’nın Suriye’deki rekabeti her alanda hissediliyor. İki ülke, Suriye’nin geleceğini şekillendirecek hamleler yaparken, farklı araçlar kullanıyor. Birbirlerinin hareket alanını daraltacak hamleleri ardı ardına .....
Güvenli Bölgeler Özerk Devletçiklere Dönüşüyor
Cahit Armağan DİLEK
Suriye’de aktörlerin sahadaki kontrol alanlarına bakıldığında Suriye’nin en az 3 parçaya ayrıldığı görülür. Bu da İsrail’in güvenliğinin sağlanması bağlamında ta 1982’lerde kamuoyuna yansıyan İsrail planlarıyla ......
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”
Vehbi BAYHAN
Kapitalist sisteme dayanan tüketim toplumunda, üretimin sürekliliği tüketimin artışına bağlıdır. Çağımızda tüketimin artırılması için özellikle görsel medyanın merkezindeki televizyon ile reklam bombardımanı etkili ...........

İnsan Hakları: Kavramsal Bir Çözümleme
Ömer Naci SOYKAN
Felsefe ile hayat arasındaki ilginin açık bir örneği, günümüz dünyasında ülkelere karne çıkarılacak denli büyük önemde tutulan insan haklarının günümüz felsefesinde de büyük önemde bir sorun olarak görülmesindedir.....
Hukuk mu Ahlâk mı? -İslâm Nokta-i Nazarından Din-Ahlâk-Hukuk İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme
Saffet KÖSE Toplumsal ilişkileri belirleyen genel anlamda din, ahlâk ve hukuktur. Bu üç kurum arasında sıkı bir işbirliği vardır. Hukuk hükümleri aslında ahlâk hükümlerinin formel ........
Kültürümüzün Yıldızları
Kültürlü Bir Yazar-Usta Bir Romancı: Peyami Safa
Ali Alper ÇETİN
Altmış iki yıllık ömründe binlerce makale ve fıkra, 150’ye yakın eser yayınlayan Peyami Safa, Türk edebiyatında bir düşünür, otobiyografik doğrultuda ruhî konuları ele alan bir roman yazarı olarak tanındı ve okundu...........
Dergimiz
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com
Tefrika Roman
Ankaralı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl - XIV
Hilmi ÖZDEN
Yüzbaşı Nakiyüddin Bey öğrencilerinin Fransızcasının ilerlemesi için elinden geleni yapıyordu. Onlara edebiyat eserlerini sevdirerek bu işi çözebileceğini biliyordu. Fransız yazarları tanıtıyor ve eserlerini okutuyordu. O ..........
Tartışma

Putin ‘Müttefik’ mi?
Taha AKYOL KGB’nin en birikimli ve en yetenekli yetiştirmesi olan Putin’in Sovyet imparatorluğu hakkındaki nostaljik sözlerinden başka, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kırım ve Gürcistan’daki askeri eylemleri gözler önündedir.......

Türkiye’nin Yeni Ekonomisine İlişkin Düşünceler
Gökhan ŞEN
Özel sektörün sürüklediği, sektörel yoğunlaşmanın pek yaşanmadığı, çeşitlendirilmiş sac ayaklarından oluşan bir ekonomi. İç talebin özellikle tüketim tarafından zinde tutulduğu ve düşük katma değerli üretim yapan .......
Medeniyetimizi Kuranlar

Razi
Nuri ÖZCAN
Asıl adı Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya El Razi’dir. Razi 864 yılında Büyük Selçuklu Hakanlığı’nın başkenti olan Rey (şimdiki İran coğrafyası) şehrinde doğdu. Yerleşik inançları sorgulayan felsefi .....
Edebiyat Dünyamız