Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 43 MAYIS 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Bir Medeniyet Araştırmacısı ve Tasarımcısı Olarak Cemil Meriç’in Medeniyet Perspektifi Kadir CANATAN
“Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete sunmaktır” diyen Cemil Meriç, hayatı boyunca bir arayış içinde olmuş ve araştırmalarını farklı medeniyetler, kültürler ve ideolojiler üzerinden sürdürmüştür.…......
 İlk İnsan Hakları Bildirgesi Olan Fatih Sultan Mehmet’in 1453 de Galata Ahalisine ve 1463 de Bosna Ruhbanlarına Verdiği Ahitnameler
Necdet BAYRAKTAROĞLU İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleridir. İnsan hakları ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği ....

Sanat ve Türkler
Suzan ÇATALOLUK
Bir kelebek kanadına nakşedilmiş harika renklerle süslü simetrili desenden ceylanın gözlerindeki masum güzelliğe, denizin en dibinde yaşayan canlıların vücutlarında taşıdıkları rengârenk, olağanüstü nakıştan ........
Teo-Psikolojik Açıdan Matüridi’de İrade Özgürlüğü
Ramazan BİÇER Osman SEZGİN
İslâm düşüncesinde haklı bir şöhrete sahip olan Mâtüridi, IX yüzyılın sonu ile X. Yüzyılın başlarında Mâverâünnehir bölgesinde yaşamıştır. Çok farklı din, mezhep, felsefe, kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan .........

Fetret Devrinde Bursa 1402 – 1413
Hasan ERDEM
Aynı ırktan doğan ve aynı çağda dünyayı fethetmeyi kafalarına koyan iki cihangir sultan Yıldırım Bayezid ile Emir Timur, orta Fırat’a kadar dayanan Osmanlı sınırlarının içinde sıkı bir merkezi yapı kurulmasından ......
Bozdoğan Şecâatinden Tâc-Mahâl Heybetine
Turgut GÜLER Osmanlı hükümdârları arasında, bozdoğan kullanma husûsunda en büyük şöhreti Sultan Murâd Hân-ı Râbi’ yapmıştı. Halter şampiyonalarındaki ağırlık arttırmaya benzer şekilde, her gün daha büyük gürzü kaldıran ........

“Türk Müslümanlığı” Üstüne Bazı Düşünceler
Mehmet AYDIN
“Bir tek İslâm vardır. Çeşitlilik İslamın tarîhi-kültürel tezahürlerinden doğmaktadır.” Bu, öyle görünüyor ki, genel kabul gören bir iddiadır. Burada, felsefî bakımdan önemli olan “öz-tezahür” ayrımının zorluklarına .......

Avrupa’nın “Türkçe” Takıntısı
Hasan KAYIHAN
Avrupa’da yaşayan soydaşlarımız açısından öncelememiz gereken asıl mesele, dildir; çünkü Türk’ün “asıl kırılmak istenen kanadı” dilidir. “Şark Meselesi” başlangıçta birkaç Avrupa ülkesi tarafından tertiplenip güdüldüğü halde, ....

Türkistan İzlenimleri - II
Mevlüt UYANIK
Türk Tasavvuf zihniyetinin tarihsel temellerini, geçirdiği aşamaları, değişim ve dönüşümü net bir şekilde anlamazsak, günümüzde tasavvufi yapılar olduğunu iddia eden birimlerin Sünnilik adı altında Arap aklı ve .........
Türk Modernleşmesinde Pozitivizmin Bilim Algısı Kenan ÖZKAN Genel çerçevesi itibariyle “varlık”, “bilgi” ve “değer”i içeren bir disiplin olarak felsefeyi insanın varlık yapısında, ona aidiyeti açısından ele aldığımızda, insandaki “akıl(/düşünme)” yetisine karşılık gelecek bir belirginlikte .........
Türkistan-Türkiye İrtibatını Din, Siyaset ve Hilafet Kavramları Üzerinden Okumak
Mevlüt UYANIK
Biz “Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırma”nın yani Türkistan/Atayurt’tan getirdiğimiz siyâsî, dini ve dinî birikim ile Türkiye/Anayurt’ta bulduğumuz kadim medeniyetlerin kültürel birikimini günümüz .......

Her Dem Yeniden Doğarız
Mustafa ÖZÇELİK
Her toplumun mitolojisinde bir Ana Tanrıça muhakkak vardır. Ana Tanrıça kültü esas itibarıyla Doğa Ana’dır. Arkaik insanlar doğayı gözlemlediklerinde ve doğanın içindeki yaşam tecrübelerini ister .....

“Yenilik” ve “ Yenilenme” İlahi Kanundur
Ömer AĞAÇLI
Allah’ın zatına ait bilgileri “AHADİYET”; sıfatve fiillerine ilişkin bilgleri de “VAHDANİYET” kavramları ile ifade etmekte hiç bir mahsur yoktur. Evren, kozmoz, vahdaniyetin suretleri, formları, yansıması olarak ..........

Dışpolitik Tanınmada “Galatlar” Esat ARSLAN
Dış politikada, devletlerin tanınmasında yanlış bir tanımlama; eskilerin deyimiyle “galat ifade”olabilir mi? Böyle bir şey düşünmek bile, bütünüyle yanlıştır. Bence kesinlikle olmamalıdır. Neden? Nedeni açık ve .......

Türklüğün Kanayan Yarası: Doğu Türkistan
Efendi BARUTÇU
Pekin yönetimi, Olimpiyat Oyunları’nın güvenliğini bahane ederek, dinî nikâh kıyılması, cenazelerin dinî usullere göre kaldırılması, halka açık ortamlarda ibadet edilmesi dâhil olmak üzere “23 çeşit dinî faaliyeti” Doğu .....
Haber - Yorum

Dünyada Eksen Kayması: AB-Çin Yakınlaşması
Göktuğ ÇALIŞKAN ABD merkezli tek kutuplu dünya düzeninin Çin, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) gibi aktörlerin kendilerini göstermesiyle birlikte değişime uğradığı ve çok kutuplu dünya düzenine geçiş yaşandığı görülmektedir. Dolayısıyla ABD’nin .......
Almanya-ABD Güvenlik Ortaklığı Çatırdıyor mu?
Kemal İNAT
kinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin Avrupa’da oynadığı rol çerçevesinde, bu ülkenin kanatları altında ekonomik gelişmesine odaklanan Almanya, bu sayede bir yandan dünyanın en büyük dördüncü ekonomik gücü .........
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
İnsanın Varlık Yapısında Tanrı’yı İdrak İmkânı Olarak Felsefe
Hasan PEKER
Batı’da da din aleyhtarı felsefeciler diğerlerine nazaran çok azdır. Bizde de öyledir. Dolayısıyla inançlı kimseler umumiyetle felsefeyi ve bütün felsefecileri toptan aynı kefeye koyup reddediyorlar,.......
Doğu ve Batı Düalizminde İslam Medeniyet Tarihinin Oksidentalist Düşünürü Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi Anlayışı
Serdar SAYGILI
Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden birisi olan Fuat Sezgin, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmaları ile tanınmış önemli bir bilim insanıdır.....
Türk Kültüründe Egemenliğin Dinsel ve Mitolojik Kökleri
Şahin BAL İnsanın doğası gereği sosyal bir varlık olduğu kabulünün günümüzde pek çok bilimsel disiplin tarafından üretilen fikirlere kaynaklık ettiği bilinen bir gerçektir. Öyle ki yeryüzünde var olduğu günden .........
Kültürümüzün Yıldızları

Edebiyatımızda Bir Dev: Yahya Kemal Beyatlı
Ali Alper ÇETİN
Türk şiirinin bembeyaz tül kanatlarıyla Yahya Kemal gökyüzüne ağar, sonra mısra mısra dökülür yurdunun üstüne… Pırıl pırıl güzelliklerin, tatlı heyecanların, köklü bir geçmişten süzülüp gelen inanç yüklü duyguların..........
Dergimiz
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl IX
Hilmi ÖZDEN
Türkler Batı Cephesinde Yunanlılarla, Güney Cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle, Doğu Cephesinde ise yine Ermenilerle mücadele ediyorlardı. Bu ölüm kalım savaşı idi. Türkler ya insanca yaşayacaklar ya da şeref ve ..........
Tartışma
“Ermeni Soykırım İddiaları İlmi Olmak Yerine Siyasi Bir Konudur”
Söyleşi: Nurzen AMURAN 1895’ten itibaren Türkler, Ermeni çetelerinden çok çekti. Sason isyanı, Osmanlı Bankası Baskını, Sultan Abdülhamid’e yapılan suikast teşebbüsü, Harput isyanı, Van, Erzurum, Zeytun, Adana isyanları. ......

İki Ateş Denizinin Arasındaki Türkiye
Cahit Armağan DİLEK
Hem Rusya hem de ABD tarafından “ya S-400 ya F-35, ya NATO ya Rusya” karar noktasına sürüklenen bir Türkiye var. Türk karar vericiler bu muhasebeyi yapacaktır. S-400 almanın olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırıp .......
Medeniyetimizi Kuranlar

Kaşgarlı Mahmud Kaşgarlı Mahmud, XI. yüzyılda yaşamış bir Türk bilgini, gelmiş geçmiş dilcilerin en büyüğüdür, diyebileceğimiz bir Türk dilcisidir. Bu gün için, onun hayatından çok, kişiliği ve eseri üzerinde bilgi sahibiyiz.....
Edebiyat Dünyamız
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com