Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 9 SAYI : 95 EYLÜL 2023
Güncel Yazılar Türk Milliyetçiliği - Teori Kültür – San’at
“Türklük”ten “Türkiyeli”liğe Bireyin Temsil İmkânı
İkbal VURUCU Türkiyelilik kavramını eleştirenlere ise şöyle yanıt verilmektedir: “Türkiyelilik kavramının bir üst kimlik ve aidiyet çerçevesi olarak kullanılmasına itiraz edenler genellikle şu eleştiriyi yapıyorlar: Türkiyelilik bir kimlik …....

Sahnesi Olmayan Adam Akif
Abdülkadir İLGEN
Akif’in bîçare gölgesi, O’ndan ayrıldığının farkında olduğu içindir ki hem sıfırdır, hem de Bir. Zaten varlık da sıfırla Bir arasındaki bir ilişkiden ibaret değil midir? Hû zamirinin tahtında kâh görünen, kâh sırra kadem .....

Târihî Şahsiyetlere Yapılan Eleştirilere Dâir
Mustafa TEZEL Bütün kahramanlarımızı seviyoruz. Atatürk’ümüzü de, Enver Paşamızı da, Talát Paşamızı da... Hatâlarıyla ve sevaplarıyla bütün kahramanlarımız bizimdir. Göğsümüzü kabartan zaferler de bizim târihimizdir, yüreğimizin .....

Milliyetçi Düşüncenin Dünü ve Bugünü Üzerine
Milay KÖKTÜRK Milliyetçi düşüncenin tarihinde, tarihsel bakımdan ilk başa yerleştirebileceğimiz Türkçülüğün Esasları’ndan, son halkalardan biri olarak görebileceğimiz Erol Güngör’ün eserlerine kadarki yüzyıla yakın zaman zarfında, millici ......

Eforizmalar
Muharrem DAYANÇ Eforizmaların birçok sosyal bilim ve yaşanmışlığın yanı sıra şiirden, şiirin anlamlı en küçük birimi olarak düşünülebilecek dizelerden beslendiğini düşünüyorum, yanılmayı göze alarak. Hatta her eforizmanın bir .........

İdealist Bir Muallim: Nurettin TOPÇU
Mustafa ÖZÇELİK Cumhuriyet devri fikir hayatımızın en önemli simalarından birisi de hiç şüphesiz ki Nurettin Topçu’dur. O, daha çok bir fikir adamı, felsefeci ve ahlakçı olarak tanınmakla beraber aynı zamanda bir hoca idi. Altmışaltı yıllık ömrünün .......

Bir ‘Kur’an’ Aşığı “Rainer Maria Rilke” Esat ARSLAN Fransa Millî Kurucu Meclisi tarafından 29 Eylül 1946 tarihinde kabul edilmiş ve Fransız seçmenince 13 Ekim 1946 tarihinde yapılan referandumla onaylanmış olan Fransa Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç ........

Bey Böyrek Hikâyesi Kenan EROĞLU Büyük tarihçi Osman Turan tarafından 1938 yılında yayınlanan “Bey Böyrek Hikâyesi (1)” Direktörlüğünü de M. Fuad Köprülü›nün yaptığı Halkevleri tarafından çıkarılan ÜLKÜ Dergisi›nde yayınlanmış ......

Düşünme Özürlü Diplomalılar
Mehmet MAKSUDOĞLU Türkiye’nin uğraşmak zorunda olduğu konuların belki de en mühim olanı, Tanzîmât artığı zihniyetin ürünü, “aydın” sanılan, öyle kabûl edilen; okul bitirmiş, üniversite bitirmiş, fakat alışkanlığı fikir zanneden, alışkanlığı görüş .....
Türk Milliyetçiliğinin Dȃvȃsı, Medeniyet Müdafȃsıdır
Cüneyt CESUR Tarihin gördüğü son medeniyet Osmanlı medeniyetidir ve Beşir Ayvazoğlu’nun divan şiirinin son şahikası Şeyh Galip için yaptığı muhteşem benzetmesiyle söyleyelim ki “kuğunun son şarkısı”dır o. Günümüz dünyası öyle ............
Milliyetçilik Teorisinin Gelişimi ve Türk Milliyetçiliği
Erol TURAN Yirminci yüzyılın son çeyreği, insanlık tarihinde çok önemli sonuçlar yaratan olayların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Bu kesitte varlık nedeni askeri, ideolojik ve ekonomik karşıtlıklara dayanan iki kutuplu .......

Atatürk ve Milliyetçilik
Yusuf SARINAY Milliyetçilik, genel olarak herkesin mensup olduğu milleti sevmesi ve onu yüceltmeye çalışmasıdır. Çağımızın en geçerli sosyal politika prensibi olan Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır. ........
Haber - Yorum
Darbeler, radikal gruplar ve ECOWAS: Sahel bölgesinde neler oluyor?
Mehmet ÖZKAN
Sahel bölgesinde son yıllarda yaşanan siyasi hareketlilik ve askeri darbeler sadece bölgedeki sömürgecilik sonrası siyasal ve sosyal düzeni bozmakla kalmadı. Aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu dönemi anlamak .......
Nijer’de darbe mi, Afrika’nın başkaldırısı mı?
Celalettin YAVUZ
Fransa, kendi para birimi “Frank”ı sözde eski sömürgelerinde kullanmayı sürdürürken, geleceğin yöneticisi olabilecek kişilerin eğitimlerini Fransa’da gerçekleştirdi. Bağımsız gibi görünseler de ............
Bir Şiir

Osmanlı Sultanları ve İlmî-Edebî Sohbetler Yasin ŞEN Osmanlı sultanları, kuruluş yıllarından itibâren âlimleri, şâirleri, mutasavvıfları korumayı, desteklemeyi, onlara meclislerinde yer vermeyi kendilerine şiâr edinmişler, sultanların halefleri bu geleneği seleflerinden âdetâ .....

İnsan Nasıl Konuşur Kendisiyle? İsmail GÜVENÇ Teknolojik yenilikler ve internet kim derse desin yeni bir dünyanın kurulduğunu gösteriyor. Internet, dünyanın her yerindeki insanlara hızla ulaşmaya imkân vermektedir. Fakat bir yan etkisi olarak yalnızlık daha .............
Ayın Kitabı
Tartışma

Milliyetçilikten ve çağdaşlıktan vazgeçilemez
Ahmet Bican ERCİLASUN Şiddet, Türkçeye Arapçadan geçmiş bir sözcüktür; sertlik, katılık, zorluk anlamlarındaki ‘ş-d-d’ kökünden gelir ve bir kişi veya grubun, psikolojik ve bedensel bütünlüğüne, malına, canına, simgesel veya kültürel değerlerine.....
Yüzüncü Yılında Cumhuriyet’imiz ve Türk Milleti
Mehmet ÖZ
Türk Millî Mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı sonunda mahkûm edilmek istenen Türk Milleti’nin istiklal ve hürriyet direnişidir. Sevr’i parçaladık ve o zamanın şartlarında bugünlerde yüzüncü yılını kutladığımız .....
Yeni Çıkan Ktaplar

Turan’a Bir Can
Seda ARTUÇ BEKTEŞ
Küçük eller ve ayakların ötesinde
Bir can, cana gelmekte batnımda
Bunca toz duman içerisinde Sevinçten, umuttan daha öte .
Bir Hikaye Linklerimiz

Yamaçtaki Işık Necdet EKİCİ Yürümeyi yeni öğrendiğim zamanlarda bu ağaçların önünde fotoğrafım çekilmişti. Sarı sarı mandalinlerin arkadan göz kırptığı dekorun önünde somurtmuş bir yüz ifadesiyle verdiğim poza her bakışımda ............